مواد معدنی

تنها چهار درصد از وزن بدن انسان شامل كربوهيدرات ها، پروتئين ها، چربي ها و آب ميباشد و حدود 96 درصد باقيمانده را مواد معدنی ميسازند و شما به عنوان یک دوچرخه سوار همانطور که به دوچرخه آگاهی دارید باید این مطالب را نیز بدانید كه به دودسته عمده تقسيم ميشوند:
— موادمعدني فراوان ياماکرومینرالها كه چون مقدارآنهادربدن بيش ازيك درصد وزن بدن است يا درغذاي روزانه بيش ا ز صد ميلي گرم به آنها نيازمي باشد به اين نام شهرت يافته اند.
— مواد معدني كه به مقداركمتردربدن وجود دارند (كمترازيك درصد وزن بدن) ياروزانه كمترازصد ميلي گرم به آنها نيازمي باشد راعناصركمياب، نادريا میكرومینرال ميخوانند.
— البته نادر بودن به هيچ وجه به معناي كم بودن اهميت آنها نيست بلكه وجود هردودسته مواد معدني در بدن براي عملكرد طبيعي بدن ضرورت داشته و كمبود هر يك از مواد معدني موجب اختلال در عملكرد ودرحالت حاد باعث مرگ ميشود.

طبقه بندی عناصر معدنی:

عناصر معدنی را می توان براساس وظایف آنها در بدن و يا نسبت وفور در بافتها تقسيم بندی کرد.
هفده عنصر معدنی که عناصر معدنی ضروری شناخته می شوند برحسب مقدارشان در بافتهای بدن در دو گروه فراوان و کمياب طبقه بندی می شوند. عناصر معدنی فراوان عبارت اند از:کلسيم، فسفر، منيزيم، سديم، پتاسيم، کلر و گوگرد.
عناصر معدنی کمیاب عبارت اند از:آهن، مس، منگنز، کبالت، روی، يد، فلور، ُ موليبدنيم، سلنيم و کرم.

سدیم و پتاسیم از عوامل اصلی تنظیم فشار اسمزی و سوخت و سازی آب اند و فسفر و کلسیم در عمل استخوان سازی مشارکت دارند.ید در تیروکسین، آهن در هموگلوبین و کبالت در ویتامین B12 موجود هستند.

نقش مواد معدنی در بدن:

نقش مهم مواد معدنی با سوخت و ساز سلولی مرتبط است.عناصر معدنی بخش مهمی از آنزیم هایند که انجام واکنشهای شیمیایی درون سلولی را تنظیم می کنند.
مواد معدنی در فعال کردن بسیاری واکنشها که موجب شکسته شدن کربوهیدراتها، چربیها و پروتئینها و ترخیص انرژی از آنهاست دخالت دارند.. مواد معدنی قسمتهای مهمی از هورمونها را می سازند.

مواد معدنی
در کوهستان