رشد و تکامل

رشد در کودکان بسیار مهم است ! مربیگری کودکان و دوچرخه سواران جوان میتواند تجربهای بسیار شیرین، رضایت بخش و با ارزش باشد.این کار همچنین نوعی مسئولیت بزرگ نیز هست.این افراد معمولاً برای مشارکت در ورزش و شناسایی، اثبات و پیشرفت و رشد تواناییهای خود، بسیار مشتاق هستند.

چهار قانون اساسی را برای مربیگری کودکان در نظر بگیرید:
— نوعی روش کودک محور در نظر بگیرید.
— آن را مفرح کنید.
— والدین و سرپرستان را درگیر کنید.
— به تلاش نیز مانند دست یابی به هدف پاداش دهید.

رشد و پیشرفت بدنی:

برای مربیگری موثر کودکان مهم این است که بفهمیم چگونه رشد میکنند و طی 20 سال چه اتفاقی می افتد، یا تکمیل این فرایند چقدر زمان میبرد. سریع ترین رشد در اوایل کودکی، تا حدود شش یا هفت سالگی اتفاق ی افتد.
دومین جهش رشد طی نوجوانی تا زمانی که کودک به وزن کامل خود برسد، به تدریج، کند میشود.شاید بیشترین جهش ها، به تغییرات در نسبت هستند.سر بچه به عنوان یک چهارم قد آن و سر یک بزرگسال به عنوان یک ششم آن محاسبه میشود.

به طورمشابه، پاهای بچه یک سوم قد را شکل میدهند، درحالیکه برای بزرگسال، نیمی از قد آن را شکل میدهد.نوجوانان، سر نسبتاً بزرگی دارند (که بر تعادل آنها تأثیر میگذارد ) و پاهای نسبتاً کوتاه درست قبل از (که عملکرد دوچرخه سواری آنها را متأثر میکند) جهش رشد نوجوانی، بازوهای کودک و پاها به طور نامناسبی دراز هستند،که اغلب آنها رابد ترکیب وناهماهنگ میکند.

فقط از روی سن قضاوت نکنید:

قدرت عضله تا حد زیادی به اندازهی عضله مربوط است، بنابراین بچه های کوچک به طور متناسبی نسبت به کودکان قوی هیکل تر، ضعیف تر هستند. قدرت و رشد عضله همراه با سن افزایش می یابد، اما این میزان به بلوغ جسمی کودک نیز بستگی دارد.

در دوران بلوغ:

در پسران، نوجوانان افزایش سریعی در قد و وزن، پهنای شانه ها و رشد عضلات دارند. به طور متوسط، جهش رشد در حدود 14 سالگی به اوج می رسد، هرچند میتوان از اوایل 12 ساگی یا اواخر 15 سالگی شروع شود. پسران معمولا در سن 17 و 18 سالگی به قد بزرگسالی خود میرسند.
در دختران، نوجوانی اول با افزایش قد شروع میشود با این حال وزن 6 ماه بعد از آن بسیار کند افزایش میابد، 6 حدود چربی است. تغییرات بدنی معموًلاً شامل پهن شدن کفل است.برای دختران جهش رشد خیلی زودتر حدود 12 سالگی به اوج میرشد، هرچند ممکن است در اوایل 10 سالگی یا خیلی دیر یعنی در اواخر 14 سالگی شکل بگیرد، در دختران در حدود سن 15 سالگی به سن دوران بلوغ خود میرسند.

نکات عملی:

– درمورد مراحل رشد فکرکنید، وفقط سن را درنظرنگیرید.
– درمورد چگونگی تأثیر گذاری تناسب بدنی برعملکرد فکرکنید.
– به کودکان کمک کنید تا این تغییرات را درک کرده و با آنها کنار بیایند.
– کودکان را طبق پیشرفت جسمانی، با استفاده ازملاک های قد و وزن، گروه بندی کنید.
– یادگیری مهارت را برای همه تشویق کنید افرادی که شروع آرامی دارند بعدها، بسیارموفق خواهند بود.

نمو اسکلتی:

درکودکان، اسکلت امکان رشد دارد، بنابراین، دوچرخه سواران جوانی که هنوز در حال نمو هستند، دارای استخوان هایی هستند که نسبت به بزرگسالان نرمتر وانعطاف پذیرترهستند.

پاسخ به ورزش:

به طور کلی کودکان از آنجایی که بدن آنها به طرف تولید انرژی با استفاده ازروش هوازی، نسبت به بی هوازی،متمایل است، بیشتر برای فعالیتهای هوازی مناسب هستند تا بی هوازی.
هر دو نوع ظرقیت های هوازی و بی هوازی کودکان همراه با سن و رشد افزایش می یابند، ظرفیت های هوازی و غیر هوازی دختران و پسران از زمان تولد تا سن 12 الی 14 سالگی به میزان مشابهی، افزایش مییابند، در حالی که این میزان، درپسران نسبت به دختران، باسرعت بیشتری افزایش مییابد.
شرکت منظم درفعالیت بدنی میتواند عملکرد کودکان را در هر نوع فعالیت هوازی و غیر هواز به خصوص پس از سن 12 الی 14 سالگی تقویت کند. با وجود این تقویت بیشتردرنتیجة بهبود هماهنگی عصبی عضلانی، مهارت و تکنیک، نسبت به بهبود در ظرفیت هوازی و بی هوازی است.اندازة این پیشرفتها کمترازمیزانی است که دربزرگسالان انتظارمیرود.
کودکان نسبت به بزرگسالان، قلب و ریه های کوچکتری دارند و در نتیجه، وقتی ورزش کردن را شروع میکنند، میزان ضربان قلب و تنفس آنها تا حد زیادی افزایش مییابد تا آن را جبران کنند.ضربان قلب و تنفس بیشینه کودکان اغلب بیش از 220 ضربه در هر دقیقه و 60 تنفس در هر دقیقه در مقایسه با بزرگسالان است، که به طور کلی دارای ضربان قلب بیشینه کمتر از 200 و تعداد تنفس 30 تا 40 در دقیقه هستند. در حالیکه دوجرخه سواران پیشرفت کرده و رشد میکنند، مدت فعالیتها و شدت ورزش می تواند به تدریج افزایش یابد.

کودکان چه مقدار فعالیت میتوانند انجام دهند :

کودکان مانند بزرگسالان ورزش را تحمل نمیکنند وازمحدودیتهای واقعی خود کمتر آگاه هستند.آنها ممکن است بعد از یک استراحت بسیار کوتاه بیشتر احساس آمادگی کنند اما بهتر است قبل از اینکه خود را خسته کنند آنها را متوقف کنید.
به خاطر اینکه کودکان سریعتر از بزرگسالان نفس میکشند سریعتر نیز آب بدن خود را از دست می دهند، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که آنها آب زیادی نوشیده اند. از آنجایی که بدن کودکان بسیار کوچکتر است، نسبت به گرما و سرما بسیار حساسترهستند.این شرایط را درنظربگیرید. خواب کافی نیزمهم است. ورزش تا آخرشب و بیدارشدن درصبح زود میتواند خیلی زود مقاومت درمقابل خستگی راکاهش بدهد.

ریکاوری
لذت کویر

نکات عملی:

— قبل از آنکه نمو استخوان تکمیل شود ( 17 سالگی ) از وسایل سنگین ( وزنه ) استفاده نکنید.
— انتظار نداشته باشید که ظرفیت هوازی دختران بعد از بلوغ تا حد زیادی افزایش بیابد.
— کودکان به خوبی برای ورزش یکنواخت با شدت پایین سازگار هستنداما ازفعالیت های کوتاه وسرعتی لذت میبرند.
— اطمینان حاصل کنید که دوچرخه سواران بین فعالیتها قبل از شروع مجدد زمان کافی برای ریکاوری دارند.
— طی مرحله جهش رشد بارتمرینات راکاهش بدهید.
— به یاد داشته باشید که هر روز زمانی را برای گرم کردن و سرد کردن اختصاص دهید.
— به دنبال عوامل پریشانی بگردید، هرگز کودکان را برای انجام فعالیت های زیاد مجبور نکنید.
— مطمئن شوید که کودکان به اندازة کافی استراحت میکنند. اطمینان حاصل کنید که روزهایی برای استراحت کامل دارند.آنها را تشویق کنید که زود بخوابند.
— اطمینان حاصل کنید که آب فراوان نوشیدهاند.این مسئله بویژه در هوای گرم، هنگامی که آب باید قبل، در طول و بعد از جلسه، در دسترس باشد. دارای اهمیت است.

ملاحظات ایمنی:

تعدادی ازعوامل وجود دارد که باید هنگام طراحی وارائه جلسات، در نظرگرفته شوند. تا از ایمنی کودکان ودوچرخه سواران جوان اطمینان حاصل کنید:

الف: کنترل دما

دوچرخه سواران جوان کمتر قادرند تا به نسبت بزرگسالان با دمای بسیار زیاد مقابله کنند.این مسئله به خاطراین است که بدن آنها کوچکتربوده وبنابراین ناحیه سطح پوست آنها در ارتباط با حجم کلی بدن، بسیاربیشتراست.

ب- آسیب:

دوچرخه سواران جوان به اندازه بزرگسالان در تشخیص محدودیتهای خود و معنی اعمال خود که ممکن است به آسیب منجر شود، خوب نیستند. میتوانید خطرآسیب را با تعلیم دوچرخه سواران خود درمورد چگونگی آمادگی برای جلسات خود، خطرات بالقوه اعمال، حرکاتی ابزار خاص و اینکه چگونه از آسیب جلوگیری کنند، به حداقل برسانید. به دوچرخه سواران بگویید درحالیکه احساس ناراحتی کرده یا درد دارند فعالیت را متوقف کنند و همیشه گرم کردن و سرد کردن را سرپرستی کنند.

ج- بیماری:

مطمئن شوید که دوچرخه سواران جوان از خطرات مرتبط با فعالیت بدنی، در هنگام بیماری آگاه هستند و آنها را تشویق کنید که زمان ریکاوری استراحت کنند.همچنین باید از هر گونه شرایط ویژهای که ممکن است به وسله ورزش تشدید شود یا نوعی مشکل سلامت را به وجود بیاورد (مانند آسم یا دیابت) آگاه باشید و با والدین مطرح کنید که اگر فرزند آنها طی جلسه از شرایط خاصی رنج ببرد ممکن است چه اتفاقی بیفتد.

د- موارد دیگر:
با بررسی کردن تمام وسایل و محیط دوچرخه سواری قبل، هنگام وبعد از جلسه خود، از ایمنی آنها اطمینان حاصل کنید. دوچرخه سواران جدید را از طریق هرگونه شرایط ایمنی دائم یا اعمال قبل از جلسه راهنمایی کرده و تمام دوچرخه سواران را تشویق کنید که الگوی خوبی را به جای بگذارند.بر ضرورت ایمنی مناسب ابزار و وسایل برای فعالیت ( برای مثال نگهداری خوب دوچرخه، کلاه ولباس مناسب) تاکید کنید.

پیشرفت فیزیولوژیک و اجتماعی:

بزرگسالان اغلب گمان می کنند که ورزش به کودکان کمک میکند تا کار کردن با همدیگر را یاد گرفته ورفتارهای مثبت رادرجهت بازی جوانمردانه،گسترش دهند.

کودکان خود را چگونه درنظرمیگیرند:
کودکان درحالیکه رشد میکنند همیشه درمورد اطراف خود نکات جدیدی را میآموزند. آنها همچنین تصویری از خود را گسترش میدهند که به وسیله عوامل زیرشکل میگیرد:
. اهدافی که برای خود منظور کرده اید.
. دستیابی به اهداف در رقابت
. اهداف کودکان دیگر
. بازخورد از طرف بزرگسالان

قرار دادن کودکان در درجه اول اهمیت، و پیروزی در درجه دوم:

اگر قرار است کودکان دوچرخه سواری را به عنوان یک تجربه مثبت بیایند، حیاتی است که اول به پند دادن کودکان بپردازند سپس پیروزی. همچنین باخت به عنوان شکست در نظر گرفته میشود.
پیروزی به عنوان موفقیت.این مسئله به این معنی است که بیشترکودکان میتوانند به عنوان شکست خورده طبقه بندی شوند تا موفق، و تجارب منفی معمولاً بیشترازتجارب مثبت هستند.

هنگام مربیگری کودکان باید به دنبال پیشرفت کامل باشیدازجمله:
— پیشرفت جسمانی
— پیشرفت مهارت
— پیشرفت اجتماعی
— پیشرفت ذهنی