بازی برای کودک امری فطری و نیازی طبیعی است،بازی عامل ضروری و لازم برای رشد و تکامل کودک است.کودکان بوسیله آن چیزهایی را می آموزند که هیچ کس قادر نیست آن چیزها را از طریق دیگر به آنها بیاموزد.

کودک واقعیت های جهان خارج از ذهن را، از طریق بازی مِی آموزد.

شروع

آن را می توان به گذشته های دور ، حتی از بدو پیدایش انسان نسبت داد در حقیقت جزئی از زندگی انسان ازبدو تولد تا زمان مرگ بوده و در کل تاریخچه بشریت مندرج است.

کودک
بازی کودکان

تعریف

هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که در اوقات فراغت یا اشتغال و در جهت کسب لذت ، آرام بخش جسم یا ذهن بازیگر و اقناع نیازهای آنی یا دراز مدت فرد یا گروه ، چه به صورت انفرادی یا گروهی انجام گیرد ، نامیده میشود، متخصین تربیت بدنی و علوم ورزشی غالبا با این تعریف کلی موافق اند که : فعالیتی است غریزی و نشاط آورکه مطابق است با مراحل رشد انسان.

کودک
در مسیر خواف

بازی از نظر اسپنسر:

وسیله ای برای مصرف انرژی های انباشته و اضافی می داند که همین نظر منجر به این اعتقاد در عده ای از روانشناسان اجتماعی گردید که وجود جنگ و خونریزی در واقع به جهت مصرف همینانرژی های اضافی مصرف نشده بشر می باشد.

هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که در اوقات فراغت یا اشتغال و در جهت کسب لذت ، آرام بخش جسم یا ذهن بازیگر و اقناع نیازهای آنی یا دراز مدت فرد یا گروه ، چه به صورت انفرادی یا گروهی انجام گیرد ، نامیده میشود، متخصین تربیت بدنی و علوم ورزشی غالبا با این تعریف کلی موافق اند که : فعالیتی است غریزی و نشاط آورکه مطابق است با مراحل رشد انسان.

پس به راحتی میتوان به این باور و نتیجه رسید که نقشی که بازی در زندگی ما اجرا میکند بسیار فراتر از تصور است !