آمادگی جسمانی و اصول تمرین

از شما به عنوان یک مربی، فقط انتظار نمی رود تا جلسات آمادگی جسمانی را ارائه بدهید، بلکه نقش شما آموزش تکنیکهای دوچرخه سواری در یک محیط سرگرم کننده،امن و مؤثر است. با وجود این، مهم است که بفهمید چگونه اجزاء آمادگی و اصول آماده سازی و آمادگی جسمانی به دوچرخه سواری و انواع دوچرخه سواری جلسات مربیگری شما مربوط است و اینکه چگونه دوچرخه سواران شما از لحاظ فیزیولوژیکی به مشارکت در جلسات شما پاسخ می دهند.

در مورد فیزیولوژی میتوان گفت که فیزیولوژی دانش بررسی نحوه کارکرد اندام‌های مختلف بدن است. فیزیولوژی از شاخه‌های زیست‌شناسی که خود به زیرشاخه‌های فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی دامی، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی سلولی و فیزیولوژی پزشکی (انسانی)، نوروفیزیولوژی، فیزیولوژی ورزشی و… تقسیم می‌شود. فیزیولوژی همچنین یکی از دانش‌های پایه‌ای در پزشکی است که ارتباط تنگاتنگی با دانش کالبدشناسی (آناتومی) دارد.

در فیزیولوژی به بررسی کارکرد اندام‌های (ارگان) مختلف بدن مثلاً وظیفه قلب در بدن، وظیفه مخچه در بدن، وظیفه کلیه در بدن، اعمال ششها در بدن و غیره و درک دقیق عملکرد این ارگانها و سیستم‌ها با کمک روابط و اصول فیزیک و ریاضی، پرداخته می‌شود. و به طور کامل مورد بررسی قرار میگیرد.
بعنوان مثال در فیزیولوژی سیستم تنفسی، توسط قوانین فیزیکی مربوط به موج، شاره، فشار و غیره به محاسبه حجم هوای مورد نیاز هرکدام از شش‌ها و مشکلات و بیماریهای مربوط به آن و تغییر در محاسبات، در صورت تغییر در محیط بعلت یک بیماری، پرداخته می‌شود. تا به اطلاعات کورد نیاز دسترسی پیدا شود.

این درک هنگام ترکیب شدن با آگاهی ویژه از دوچرخه سواران ( برای مثال توانایی، تجربه، سن و مرحله پیشرفت ) اطمینان میدهد که شما نیازهای بوجودآمده برای دوچرخه سواران طبق فعالیتهای خود را درک کرده اید و این مسئله به شما امکان آمادگی و ارائه جلسات مربیگری را میدهد که هماهنگ با نیازهای آنها باشد.

آمادگی جسمانی
آمادگی جسمانی و اصول تمرین