یک کیلومتر

در رشته یک کیلومتر صرفا یک نفر در پیست در حال مسابقه دادن است.

– این رشته برای آقایان 1000 متر و برای بانوان 500 متر است.

– دوچرخه سواران برای شروع حرکت از حمایت داوران یا دستگاه نگهدارنده بهره مند میشوند.

– در صورت نقص فنی و تائید توسط داوران انکان استارت مجدد بعد از 15 دقیقه وجود دارد.

– دوچرخه سواران در این مسابقه فقط از یک شماره استفاده میکنند.

دوچرخه سواران در این مسابقه نباید وارد منطقه ممنوعه پیست شوند، این منطقه با ابرهای محافظ به نام پد ( 50*5 ) پوشیده شده است.

– در دور مقدماتی دو دوچرخه سوار در پیست قرار گرفته و مسابقه میدهند، 8 نفر از بهترین دوچرخه سواران به دور بعد راه پیدا میکنند. در فینال مسابقه هر دوچرخه سوار به تنهایی در پیست قرار میگیرد.