کریتریوم

در کریتریوم که مسابقه ای است که به صورت دور برگزار میشود.

– بیشتر به صورت مسابقات یک روزه است و کمتر در تورها این مسابقه میشود.

– در دور 800 تا 1600 متر حداکثر مسافت 80 کیلومتر میباشد.

– در دور 1600 تا 3000 متر حداکثر مسافت 110 کیلومتر میباشد.

– در دور 3000 تا 4000 متر حداکثر مسافت 132 کیلومتر میباشد.

– در درو 4000 تا 10000 متر حداکثر مسافت 150 کیلومتر میباشد.