لیپید

چربی یا لیپید تركيبي است كه در حلالهاي آلي حل مي شود، اما در آب حل نمي شود ( واژه ليپيد از كلمه يوناني ليپوس به معني چربي اقتباس شده است). چربی نیز به مانند پروتئین از عناصر اصلی تغذیه در دوچرخه سواری است و در واقع به مانند روغن کاری دوچرخه بسیار مهم است ! چربي يك اصطلاح عمومي است كه براي روغن، واكس و تركيبات وابسته به كار مي رود.

درواقع وقتي كه از ليپيد صحبت به ميان مي آيد اشاره به اين مواد در داخل بدن است.حال آن كه وقتي كه در رابطه با غذاهايي كه مي خوريم صحبت به ميان مي آيد ازواژه چربي ( Fat ) و روغن( Oil ) استفاده مي شود.

ساختار و طبقه بندی چربیها عناصر سازنده چربیها یا همان لیپید←
کربن،
هیدروژن،
مقدار کمی اکسیژن

طبقه بندی چربیها :
— ساده ( اسید چرب ، گلیسریدها ، مومها )
— مركب
— مشتق

وظایف چربی ها :
الف – انرژی زائی
ب – در ساختمان سلولها

به یاد داشته باشید انرژی زائی چربی ها دوبرابر قنند ها و پروتئین ها است.

در شرایط طبیعی تغذیه بین 20 الی 25 درصد کالری مورد نیاز بدن از چربی ها تامین میگردد.

یک جیره متعادل روزانه 65 الی 90 گرم لیپید دارد.

چربی ها و ورزش

باوجودآنكه اغلب ورزشكاران تلقي نامناسبي ازچربي دارند، بايد بدانيد كه چربي يك ماده مغذي ضروري است ونقش هاي حياتي زيادي را ايفا ميكند.
• چربي پوست وبدن راتشكيل ميدهد.
• ازطريق ساخت هورمونها بدنتان را تنظيم ميكند.
• به حالت عايق ومحافظ براي احشاي داخلي عمل ميكند.
• به ترميم بافتهاي آسيب ديده وجنگ باعفونتها كمك ميكند.
• منبعي براي انرژي است.

چربيها راهي براي ذخيره انرژي در بدن هستند.چربيها را به عنوان يك باک ذخيره درنظربگيريد. شمادوست داريد كه سوخت ذخيره كافي داشته باشيد ولي يك باک سنگين به قيمت از دست رفتن سرعت و قدرت شما تمام مي شود.
ورزشكاران تقريبأ به همان اندازه افراد غيرورزشكاربه چربي نيازدارند.ولي از آنجا كه ورزشكاران به كالري هاي بيشتري نيازمندند وبايد نيازمضاعف خود به كالري را ازكربوهيدرتها تأمين كنند، درصد توصيه شده كالري ازچربي كمتر است. ( برای ورزشکاران 20 – 25 درصد و برای غیر ورزشکاران 25 – 30 درصد ).

لیپید
وردیج