دور امتیازی

دور امتیازی یک مسابقه ی تخصصی یا ویژه است که رده بندی توسط جمع امتیازات کسب شده در اسپرینت بدست می آید. این رشته یکی از رشتها های پرطرفدار در مسابقات دوچرخه سواری میباشد !

– اگر مسابقه دوچرخه سواری در پیست اجرا گردد بستگی به اندازه پیست دارد که برای پیست های 250 متر و کمتر از هر 10 دور یک خط امتیازی و برای بقیه پیست ها از هر 2 کیلومتر یک خط امتیازی داریم.

– در پیست نصف نفرات در بالای خط استارت در نزدیکی میله های پیست و نصف دیگر در زیر خط استارت با نظارت داوران و کمک مربیان مستقر خواهند شد.

– بعد از هر آخر خط به نفرات اول تا چهارم امتیازات 5،3،2،1 داده میشود و امتیاز دور آخر دوبل حساب میشود.

– از هر تیم دو نفر حق شرکت در این مسابقه را دارند.

– استارت این مسابقه بعد از یک دور مارشال به صورت متحرک خواهد بود.

– در دور مارشال یک نفر در جلو می ماند و بقیه دوچرخه سواران پشت سر او حرکت میکنند و استارت با صدای طپانچه داور آغاز خواهد شد.

– اگر دوچرخه سواری 2 دور از بقیه دوچرخه سواران عقب بماند از دور حذف خواهد شد.

– چنانچه دوچرخه سواری دچا نقص فنی شود میتواند بعد از 1300 متر از همان محل بروز حادثه با گروه خود به مسابقه ادامه دهد.( به جز یک کیلومتر آخر)

– در صورت پنچری دوچرخه سوار حق تعویض طوقه را خواهد داشت. ولی باید سریع انجام گیرد!

– در صورت شکستن تنه دوچرخه، دوچرخه سوار حق تعویض دوچرخه را دارد.

– اگر یک یا چند دوچرخه سوار از پشت گروه اصلی را بگیرند 20 امتیاز مثبت کسب میکنند و اگر دوچرخه سواری یک دور از گروه عقب بماند 20 امتیاز منفی به او تعلق میگرد.

– اگر دوچرخه سواری در یک کیلومتر آخر دچار حادثه شود نمیتواند وارد مسابقه شود.

دور امتیازی
در مسیر کوهستان