توصیه های عالی به مربیان

امروزه مربیگری چیزی بیش ازدانش تاکتیکی در رشته ی ورزشی خاص میباشد وبا عوامل اثرگذار دیگری نیزپیوند خورده که بدون بکارگیری موثر این عوامل، موفقیت تحت شعاع قرار نمیگیرد.

مربیان ومربیگری درمرکزعملکرد دوچرخه سواری درهرسطحی شامل دوچرخه سواری رقابتی ودوچرخه سواری تفریحی،ازفرد مبتدی که اکنون اولین دوچرخة خود را دریافت کرده، تا دوچرخه سواران نخبه ای که در صحنه های ورزش بین المللی عمل میکنند، قراردارند.

مربیگری چیست ؟

مربیگری فرایندی مرحله ای است که درآن شما مجموعه ای ازفعالیتها،جلسات یا برنامه های طراحی شده برای کمک به پیشرفت دوچرخه سواران را طراحی،ارائه وسپس،بازبینی میکنید.
با ای نوجود، این تعریف،از آنجاییکه تمام موارد شامل در مربیگری (برای مثال تفکرات و برنامه ریزیهای پشت صحنه یا ارتباط مؤثر با دوچرخه سواران برای ایجاد ارتباطات کاری مؤثر) را بیان نمیکند، تا حدی ساده است.
دراصطلاح عام،مربیگری عاملی برای پیشرفت وارتقاء یکفرد یا گروهی ازافراد ازطریق ورزش است.درزمینة دوچرخه سواری،مربیگری شامل پیشرفت ازطریق سطوح عملکردی یا کسب وتوسعة مهارتهای ضروری برای عملکرد موفق است،و در عین حال مشارکت آینده فرد در این ورزش را تشویق میکند.مربیگری همچنین پیشرفت شخصی و کسب مهارتهای زندگی برای دوچرخه سوار و مربی را میسرمیسازد.
موفقیت :
— موفقیت یعنی انجام ورزش در سطح حرفه ای
— برنده شدن مسابقات
— کسب موفقیت مالی
— ساختن یک تیم تمام ستاره

حقیقت : موفقیت نباید بوسیله شناخته شدن ملی یا جوایز مالی، سنجیده شود.موفقیت واقعی با متمرکزکردن تمام منابع برروی تبدیل شدن به بهترین چیزی که میتوانید باشید، آغاز میشود.
این موفقیت از دانستن این مسئله ناشی میشود که شما تمام تلاش خود را انجام داده اید. ورزشکاران موفق برای تشخیص (شناسایی) پتانسیل خود، تلاش میکنند.

مربی افسانه ای بسکتبال (( جان وودن )) میگوید : موفقیت یعنی آرامش ذهن.آرامش ذهن،نتیجه مستقیم رضایتمندی ازخود است واین رضایت هما زدانستن این نکته حاصل میشود که آدم تمام تلاشش را به بهترین نحو وبا تمام ظرفیتش کرده باشد.

جیم ترسل میگوید :

سرمربی فوتبال دانشگاه ایالت اوهایو، آموزشهای وودن رامطالعه کرده و یک ایده ی قوی را به تعریف وودن ازموفقیت،اضافه کرد. ترسل بازخوانی تعریف موفقیت را گسترش داد.
“موفقیت رضایتمندی درونی و آرامش ذهن است و این رضایت هم از دانستن این نکته حاصل میشود که من بهترین کاری که توان آن را داشتم برای گروه انجام دادم”.

اصول مربیگری :

اصول کلیدی وجود دارد که فرایندهای مربیگری راحمایت یا تأیید میکنند:
مربیگری خود را ” دوچرخه سوار محور کنید ” همیشه کار خود را با شناسایی وتشخیص نیازهای دوچرخه سوارشروع کنید، به طوریکه فرایندهای مربیگری را حمایت کرده با آنها هماهنگ شده و آن فرآیندها را مدیریت میکنید.سپس میتوانید این نیازها را از طریق مربیگری خود، مخاطب قرار دهید.

— اختیار دادن به دوچرخه سواران : از حق دوچرخه سواران برای انتخاب کردن، حمایت کنید، به آنها کمک کنید تا راه حلهای خود را ارائه داده و شخصاً در محدودة محیطی خود، پیشرفت کنند.
— فراهم کردن فرصت : به دوچرخه سواران برنامه داده و محیطی را فراهم کنید، که به آنها انگیزه داده، خطرات را کنترل کرده و رقابت، لذت و موفقیت بوجود میآورد.
— ایجاد اعتماد بنفس : از طریق مربیگری و ارتباط خود، به دوچرخه سواران کمک کنید تا اعتماد بهنفس خود را افزایش دهند.
— منعکس کردن : شیوه مربیگری خود را تحلیل کرده و روشهای بهبود و ارتقاء مربیگری خود را شناسایی کنید، پیروی از این اصول به شما کمک میکند تا از شیوة مربیگری خود مطمئن شده، همیشه درمرزهای عملکردی خوب ومناسب، قرارگیرید.


فلسفه مربیگری :

اینکه بدانید چرا میخواهید مربیگری کنید به شما کمک میکند تا ارزش نقشهای مربی را دانسته و از مسؤلیتهای مختلف او آگاه شوید. این مسئله همچنین شما را تشویق میکند تا نگرشها، عقاید و انگیزه های خود رادرشیوة مربیگری خودمنعکس کنید.
اینکاربه شما کمک میکند تا فلسفة مربیگری خود را بر آنچه فکر میکنید در مربیگری دارای اهمیت است، اعمال کنید. مربیگری شما، تا حد زیادی بوسیلة فلسفة مربی گری متأثرمیشود که مجموعه ای ازاصول راهنما است که عقاید شخصی، ارزشهاوانگیزه های شما را برای مربیگری وانتخاب شما ازاینکه به عنوان یک مربی چگونه رفتارمیکنید رابیان میکند.

چه افرادی خواهان مارکت هستند:
به عنوان یک مربی مهم است بدانید که چرا دوچرخه سواران خواهان شرکت در جلسات شما هستند.این اطلاعات به شما کمک میکند تا انگیزه وتمایلات دوچرخه سواران خود را درک کرده و ارائه کنید. این کار همچنین به شما کمک می کند بهترین دوچرخه سواران خودراشناسایی کنید.

بعضی از دلایل رایجی که چرا افراد ورزش میکنند عبارتند از:
. داشتن سرگرمی و تفریح
. دوست یابی و مشارکت اجتماعی
. رقابت
. پیروزی
. موفقیت
. دستیابی به اهداف
. آماده ماندن بدن، سلامتی و تندرستی
. یادگیری مهارتهای جدید
درک این دلایل مهم است.تا جایی که میتوانید جلسات مربیگری را برای تطبیق با نیازهای دوچرخه سواران خود،طراحی کرده وارائه کنید.


باید چه چیزی را مربیگری کنم :

برای بیشتر مربیان، تصمیمگیری در مورد اینکه چه چیزی را مربیگری کنند، نسبتاً ساده است.آنها، معمولاً مهارت یا اصلی را مربیگری میکنند که دربارة آن اطلاعات زیادی دارند، یا در آن بیشترین تجربه را دارند.بعضی افراد مدعی اند که مربیگری تا حد زیادی یک فرایند کلی است و اینکه، مهارتهایی هستند که میتوانند در هر ورزشی، به کار روند.
با این وجود، بخش بزرگی از مربیگری شامل داشتن آگاهی تکنیکی مناسب دربارة یک ورزش یا رشته خاصی است، آنقدر که میتوانید عملکرد راتحلیل کرده ویک دوچرخه سوار رابا یک مدل ایده آل مقایسه کنید.
گاهی اوقات، شما ممکن است همچنین مجبور باشید آنچه را که به عنوان یک مدل ایدهآل در نظر میگیرید را بازبینی کرده، تا توانایی دوچرخه سواران، وآمادگی بدنی آنها را نسبت به آن محاسبه کنید.


چه کسی را مربیگری کنم:

تصمیم گیری درمورد اینکه چه کسی رامربیگری کنم،اغلب بوسیلة انگیزه های اولیه ودلایل شما برای مربیگری تحت تأثیرقرارمیگیرد.برای مثال،درصورتیکه تمرکز شما بر روی رشد و پیشرفت است، بیشتر احتمال دارد تا افراد جوان را مربیگری کنید.
در حالی که اگر از کار کردن در جهت موفقیت لذت میبرید، بیشتر احتمال دارد ت ابا دوچرخه سواران سطح نخبه کار کنید.ممکناست باگروههای مختلفی از دوچرخه سواران (برای مثال، کودکان، افراد جوان و بزرگسالان) در محیطهای مختلف-تفریحی یا رقابتی، کار کنید.درحالی که هر نوع ازدوچرخه سواران ممکن است چالشهای نسبتا ًمختلفی رامطرح کنند، روش کلی شما برای مربیگری درهر حال باید ثابت، یعنی دوچرخه سوار محورباشد.


چطور باید مربیگری کنم:

ازشما به عنوان یک مربی انتظارات زیادی میرود. یکی ازآنها این است که شما به طورسالم، مسؤلانه، اخلاقی ومنصفانه رفتارکنید. نحوة رفتارشما، نگرش کلی شما برای مربیگری را منعکس میکند و در محیط مربیگری حرفهای و مدرن، لازم است مطمئن شوید که خود را در مسیری با عملکرد قابل قبول، به طور مناسب هدایت کرده اید. این امر با قوانین UCI از راهنمایی مربیان، هماهنگ است.
یک روش درست برای مربیگری وجود ندارد،روشهای مختلف زیادی وجود دارد که از طریق آنها میتوان به نوعی مربیگری سالم، مسؤل و اخلاقی دست یافت. برای اینکه یک مربی اثرگذارباشید، لازم است بتوانید مجموعة مناسبی ازرفتارها را ایجاد کنید وطبق فرضیهای که درآن عمل میکنید، رفتارکنید.


روش مربیگری شما بوسیلة موارد زیر،تحت تأثیرقرارمیگیرد:

الف – انگیزه های مربیگری : دلایل اینکه چرا شما مربیگری را انتخاب میکنید، بدون شک چگونگی مربیگری شما را متأثر میکند.برای مثال، اگر میخواهید شاهد رشد و پیشرفت اجتماعی افراد جوان باشید باید نوعی روش مربیگری حمایتی وآموزشی اتخاذ کنید و بر پیشرفت شخصی تأکید کنید تا موفقیت رقابتی.
ب – دچرخه سواران : درصورتیکه روش دوچرخه سوارمحور را اتخاذ میکنید، همانگونه که توصیه شده، باید سبک مربیگری خود را مطابق با نیازهای ویژة دوچرخه سواران کنید.
ج – موقعیت : شرایطی وجود دارد که در آن سبک ویژهای از مربیگری، نسبت به سبک های دیگر، مناسب تر است.برای مثال، در زمینه های خاص، جایی که امنیت موضوع مهمی است، اتخاذ یک روش مستقل وساختاری برای مربیگری به منظور حفظ کنترل و اطمینان از اینکه حادثه ای رخ نمی دهد، و دوچرخه سواران به روش بهتری رفتار میکنند، مناسبتر است
د – شخصیت : مربیان انسان هستند و بنابراین دارای شخصیت فردی هستند.بعضی از مربیان ممکن است برون گرا باشند، و خوش معاشرت باشند و روش مربیگری آنها جالب توجه باشد، درحالیکه دیگران ممکن است درونگرا (خویشتن دار) باشند و مربیگری خود را با آرامش و متانت انجام دهند.در واقع، شخصیت مهم نیست، انجام آن عملکردها و رفتارهای مناسب، که به شرایط مربوط هستند دارای اهمیت است.
ه – دانش : هر چقدر به عنوان یک مربی دانش بیشتری داشته باشید، انتخابهای بیشتری برای طراحی و ارائة جلسات مؤثر در دسترس خواهید داشت. دانش همچنین به شما کمک می کند اعتماد به نفس داشته و محیط مثبتی را برای دوچرخه سواران خود ایجاد کنید.مربی که دانش کمی دارد ممکن است اعتماد به نفس کمتری داشته وبه عنوان فردی درنظر گرفته شود که دارای کمبود مهارت بوده و توانایی چگونگی مواجهه با شرایط خاص را ندارد.


سبک های مربیگری :

از آنجایی که هر فردی دلایل مختلفی برای مربیگری دارد، بنابراین، هر فرد باتوجه به عقاید، ارزشها وانتظارات خود، سبک مربیگری متفاوتی را اتخاذ میکند.
سبکهای مربیگری از دوچرخه سوار محور(شما نقش کمک کننده تری را اتخاذ کرده و به دوچرخه سواران خود اختیار . تا مربی محور(هدایت توسط شما)طبقه بندی میشوند ،) میدهید سبکی که شما به کار میبرید، ممکن است بسته به گروه دوچرخه سوارانی که با آنها کار میکنید، شخصیت و فلسفة مربیگری شما، فعالیتها ومحیط، متفاوت باشد.

.. اتخاذ سبک مربیگری دوچرخه سوار ( دموکراتیک ) :
شامل فراهم کردن شرایط رهبری، ارائه راهنمایی، سهیم کردن در تصمیمگیریها و راهنمایی دوچرخه سواران در جهت انتخاب و دستیابی به اهداف شخصی است.با این وجود، این روش در صورتی مؤثراست که دوچرخه سواران درمرحلة مناسبی از پیشرفت،ازلحاظ فنی و روانی، قرار داشته باشند تا بتوانند مسؤلیت یادگیری خود را به عهده بگیرند.
.. اتخاذ سبک مربیگری مربی محور ( مستقل ) : شامل این موضوع میشود که شما بیشتر تصمیمگیری ها را ازطرف دوچرخه سواران خود انجام دهید و فعالیتها را جهت دهی کنید، این کار وقتی مناسب است که با دوچرخه سواران جوان یا بی تجربه کار میکنید یا در شرایطی هستید که امنیت یک عامل حیاتی است.


نقش مربی :

از دیدگاه محتوای ورزش، مربی کسی است که از ورزش به عنوان وسیله ای برای پیشرفت افراد، هم به عنوان بازیکن وهم به عنوان فرد عادی استفاده میکند.به عنوان یک مربی می توانید پیشرفت دوچرخه سواران خود را به چندین روش تحت تأثیرقراردهید.
* از لحاظ فنی
* بدنی
* اجتماعی
* روانی
* شخصی

احتمال دارد انواع مختلفی از نقشها را با توجه به دوچرخه سوارانی که با آنها کارمیکنید، انجام بدهید.این نقشها ممکن است شامل موارد زیرباشند:
+ مربی، آموزشیار و معلم ( کمک به دوچرخه سواران برای یادگیری مهارتهای جدید )
+ علمی ( با استفاده از جدیدترین دانشها برای تمرین )
+ تحریک کننده ( تشویق دوچرخه سواران برای انجام بیشترین سعی خود )
+ مدیر ( سازمان دادن پیشرفت دوچرخه سواران و دیگران )


مسئولیتهای مربی :

شما به عنوان مربی دارای قدرت ونفوذهستید وورزشکاران اغلب شما ، را به عنوان یک الگوی عملکردی در نظر می گیرند.بنابراین، مهم است که انتظارات آنها را برآورده کرده و از اعتماد آنها سوء استفاده نکنید. هدف شما، همیشه باید استفادهی مثبت از نفوذتان باشد و روش مربیگری شما، سالم، مسؤلانه و درراستای استانداردهای مقبول عملکرد خوب باشد. تمام مربیان باید محتاط باشند تا محیط مربیگری سالمی را فراهم کرده وازرفاه دوچرخه سواران خود، حفاظت کنند.


دانش مربیگری :

مربیگری میتواند بسیار ارزشمند باشد، اما مربیان موفق یک شبه پیشرفت نمیکنند.آنها از طریق یک فرایند مداوم یادگیری و پیشرفت شخصی، کسب دانش میکنند، و همیشه مشتاق یادگیری بیشتر دربارة ورزش یا مربیگری خود هستند.
اطلاعات اساسی مورد نیاز برای یک مربی اثر گذار در این بخش بیان شده است.این اطلاعات به شما نقطة شروعی میدهند که از طریق آن میتوانید سطوح کنونی دانش خود را ارزیابی کرده وسپس تصمیم بگیرید که برای تقویت مربیگری خود ،لازم است درمورد چه چیزی بیشتر بدانید.

برای اینکه یک مربی دوچرخه سواری اثر گذار باشید، لازم است دربارة مطالب زیربیشتربدانید:
.. دوچرخه سواری
.. دوچرخه سواران
.. عوامل موثر بر عملکرد
.. عوامل موثر بر مربیگری

آگاهی کافی وبه روز ازاین زمینه های کلیدی، تضمین میکند که میتوانید به طور مژثر جلسات مربیگری را آماده، ارائه و بازبینی کرده و به طور مهمتری، مربیان دوچرخه سواری رابرای بهبودعملکردآنها،آماده کنید.


عوامل موثر بر مربیگری :

الف – ارتباط : یکی ازمهارت های حیاتی برای مربیان، ارتباط است.درصورتیکه بتوانید با دوچرخه سواران ارتباط خوبی داشته باشید، میتوانید ازتمام دانش ومهارتی که برای آنها ارائه میکنید، بهرهمند شوید. بااینحال،بعضی ازمربیان ذاتاً نسبتاً به دیگران استعداد بیشتری برای ارتباط دارند، ارتباط، مهارتی است که میتوان آنرا تقویت کرد.
ب – رهبری و انگیزه : مربیگری به طور اجتناب ناپذیری رهبری و انگیزه را در بر میگیرد، شما مسئول جلسات هستید و دوچرخه سواران انتظار دارند شما مسئولیت آنها را به عهده بگیرید. سعی کنید بفهمید چرا دوچرخه سواران در دوچرخه سواری شرکت میکنند.این کار به شما کمک میکند به آنها الهام بخشیده و فعالیتهای مناسب برای نیازهای آنها راشامل کنید.
لازم است محیطی سالم و نشاط آور فراهم کنید که بر بهبود عملکرد، متمرکز شده اند. این کار انگیزة فردی پیشرفت دوچرخه سواران راتقویت میکند.
ج – آموزش – مربیگری :
مربیگری از آنجایی که در آن لازم است دوچرخه سواران تکنیک ها و مهارت های جدید ودانش پایه رایاد بگیرند، میزان مشخصی ازآموزش را ، شامل میشود.برای کسب بهترین عملکرد دوچرخه سواران، لازم است روش آموزشی را انتخاب کنید که مناسب فعالیت و سطح توانایی دوچرخه سواران و سبک یادگیری ترجیحی آنها است.همچنین لازم است تصمیم بگیرید چه چیزی را، در چه ترتیبی و چه موقع، آموزش بدهید.
د – مشاهده و تحلیل :
مهارتهای مشاهده، اطلاعات ارزشمندی را دربارة عملکرد فراهم میکنند.آنها به شما کمک میکنند تا اعمال مناسبی رابرای عملکرد، تحلیل وجهت دهی کنید.به عنوان یک مربی،شما باید به طورمداوم عملکردرامشاهده وتحلیل کنید، وعملکرد دوچرخه سواران را با آنچه که باید انجام دهند، مقایسه کنید.
طبق این تحلیل توانید چگونگی تقویت تکنیک را دریابید.در صورتی که در بیش از یک زمینه، مشکل، شناسایی شود، لازم است ارزیابی کنید که آیا این زمینه ها مربوط به هم هستند، کدام یک دارای اولویت بوده و اینکه آیا تقویت یک زمینه، زمینه دیگر را اصلاح میکند. مهارتهای مشاهده وتحلیل با زمان وتجربه،تقویت میشوند.
ه – سازمان دهی و اجرا :
برای اینکه مربی تأثیرگذاری باشید، باید فرد منظمی باشید.این مسئله کمک میکند جلسات شما بدون اشکال برگزارشده وسالم،به موقع و پربار( تأثیرگذار) ومفرح باشند.
سازمان دهی خوب ومناسب همیشه نیازمند اجرااست، مواردی مانند آغاز ثبت نام و لوازم که برای پرداخت و جمع آوری شهریه جلسات، حفظ گزارش استفادة لوازم یا حفظ اطلاعات روز برای دوچرخه سواران، سازماندهی میشوند.
هر جا که ممکن است، افراد دیگری که میتوانند در کارهای اجرایی کمک کنند مانند والدین یا مقامات باشگاه را شناسایی کنید. هنگام درگیر کردن دیگران دربرنامة خود، مطمئن شوید که به طور واضح استاندارد های مورد نیازخودراشناسایی کرده اید.
هرگزفرضیه پنداری نکنید،هرگزکارها را به لحظة آخر موکول نکنید، و هرگز بر ارزش چیزی اضافه نکنید.اینکه بدانید چگونه جلسات خود راقبل و درروزانجام، سازماندهی کنید، بدون شک،مربیگری شما رابهبود خواهد بخشید.اینکه بدانید چگونه جلسات آموزشی خود را ارائه وارزیابی کنید نیزبخش مهمی از تبدیل شدن به یک مربی سازمان دهنده میباشد.

مربی گری
در مسیر مشهد مقدس