تعقیبی تیمی و انفرادی

رشته تعقیبی تیمی و انفرادی که در دور مقدماتی 2 تیم هم زمان بصورت تعقیبی در پیست قرار میگیرند. با توجه به جلسه مدیران تیم ها نوبت آنها مشخص میشود. نفر یا تیمی که زمان کمتری را بدست آورند به مرحله نهایی راه پیدا میکنند.

– در مرحله نهایی 1 و 2 تعقیبی تیمی و انفرادی جهت مشخص شدن مقام اولی و دومی و نفرات 3 و 4 جهت مشخص شدن رده بندی با هم به رقابت می پردازند.

– در این رشته ( مرحله نهایی ) اگر تیم یا نفر بتوانند تیم یا نفر دیگر را از پشت بگیرند مسابقه به اتمام می رسد.

– مسابقه تعقیبی تیمی برای جوانان، بزرگسالان و بانوان 4 کیلومتر است.

– مسابقه تعقیبی انفرادی برای بزرگسالان 4 کیلومتر و برای جوانان و بانوان 3 کیلومتر و برای دختران جوان 2 کیلومر است.

– چنانچه در یک کیلومتر اول نقص فنی مورد تایید داوران ایجاد شود استارت مجدد داده خواهد شد.

– در مسابقه انفرادی اگر دوچرخه سوار عقبی به نفر جلویی برسد ( زنجیر به زنجیر ) مسابقه پایان خواهد یافت.

– در مسابقات تعقیبی تیمی زمان نفر سوم ملاک است.

– در استارت تعقیبی تیمی نفرات میتوانند به صورت خطی یا با زاویه 45 درجه قرار گیرند.

– اگر حادثه ای برای یک نفر از اعضائ تیم ایجاد شود تیم میتوانند سه نفره به حرکت خود ادامه دهند.

تعقیبی تیمی و انفرادی
عکس تزئینی !! برنامه آبیانه