ایمنی در ورزش

فراهم کردن یک محیط امن

— محیط های مربیگری

— نظارت

— توجیه امنیتی

ارزیابی خطر

— به حداقل رساندن خطرات طی یک جلسه مربیگری

فوریت های مدیریتی، تصادف ، آسیب و بیماری

— مواجهه با فوریت ها

— مواجهه با آسیب ها، تصادف ها و علائم بیماری

گرم کردن، حرکات کششی و سرد کردن


به عنوان مربی، شما مسئول تضمین سلامت، ایمنی و رفاه تمام افراد حاضر درجلسات مربیگری خود هستید. هنگام برنامه ریزی و ارائه جلسات مربیگری، ایمنی باید در اولویت باشد. یک محیط ایمن میتواند از طریق به کارگیری درست قوانین دوچرخه سواری (( انواع لاستیک دوچرخه )) ، شناسایی و پرداختن به هر نوع اتفاق یا خطر بالقوه، پیروی از رهنمودها با توجه به استفاده از ابزار و لباس مناسب و آمادگی برای مقابله با تصادفات و موارد اورژانسی که به وجود می آید، ایجاد شود.

شما باید سلامت و ایمنی در دوچرخه سواری را از طریق اعمال ورفتار خود، تقویت کنید. علاوه بر این لازم است تمام افراد درگیر در جلسه را تشویق کنید تا با اطمینان از آگاهی آنها از نکات سلامت و ایمنی مرتبط )برای مثال از طریق خلاصه گویی نکات ایمنی، پوسترها، برگه های اطلاعات یا کارت( از آنها کمک بگیرید. فهرست زیر نکات کلیدی از عملکرد خوب را در مورد سلامت، ایمنی و رفاه برای مربیگری شما به اختصار بیان میکند:

. محیط مربیگری مناسبی فراهم کنید
. مدیریت خطر- باید قبل از اولین استفاده از محل، ارزیابی خطر را انجام داده وقبل از هر جلسه آن را بازبینی کرده و مورد استفاده قرار دهید. هر تلاشی را برای به حداقل رساندن خطرات طی جلسه انجام دهید.
. طی جلسه نظارت خوبی فراهم کنید فرم رضایت والدین را برای هر دوچرخه سوارزیر 18 سال داشته باشید برگه حضور و غیابی را برای هر جلسه داشته باشید.
. با توافق دوچرخه سواران و الدین و سرپرستان، روشهای مناسبی را برای ورود وخروج دوچرخه سواران قرار دهید.
. قبل از هر جلسه نکات ایمنی را به طور خلاصه شرح دهید.
. همیشه گرم کردن و سرد کردن مناسبی را انجام دهید.
. بررسی کنید که تمام ابزار مربیگری ایمن، مناسب و کامل هستند- باید هر نوع اشکال را در مورد ابزار به شخص مناسب گزارش دهید( یا در صورتی که شما شخص مسئول هستید برای تعمیر آنها هماهنگ کنید).
. قبل از هر جلسه بررسیای از دوچرخه، کلاه و لباس انجام دهید.
. نوعی راهبرد اورژانسی قبل از برنامه ریزی داشته باشید- باید اطمینان حاصل کنید که دوچرخه سواران و دیگر افراد حاضر در جلسه بخشهای مربوط به راهبرد و نقش فرد درآنها را درک کرده اند.
. برای مقابله با شرایط اورژانسی، تصادفات، آسیبها و بیماریها به طور موثر آماده شوید- از جمله اینکه چگونه وقوع آسیب را ثبت کرده و گزارش دهید.
. در مورد چگونگی تقویت سلامت و ایمنی محیط مربیگری، به افراد مربوطه، پیشنهاداتیارائه بدهید( برای مثال مدیر تداراکات، مقامات باشگاه یا سرمربی).