آيا مي دانيد ميزان برون دهي قلب هر فرد چقدر است؟

برون ده قلبي،مقدار خوني است که در هر دقيقه از قلب بيرون مي آيد و با استفاده از ضربان قلب محاسبه مي شود.
برون ده قلبی هنگام فعاليت منجمله دوچرخه سواری افزايش پيدا مي کند و هنگام استراحت کاهش مي يابد. افرادي که تجربه شرکت در ورزش هاي هوازي را دارند کاهش برون ده قلبي در هنگام فعاليت ورزشي سبک به متوسط را نيز تجربه خواهند کرد.
از آن جا كه برون ده قلبی مهم ترين عامل تعيين كننده ي فشار خون است ، برابر بودن برون ده قلب راست و چپ ، اين تصور را به وجود مي آورد كه فشار خون در سرخرگ ششي بايد برابر با فشارخون در آئورت باشد ، ولي چنين نيست و فشار خون سرخرگ ششي خيلي كم(فشار سيستولي آن 22 و فشار دياستولي آن 5 تا 10 ميلي متر جيوه يعني حدود يك ششم فشارخون آئورت مي باشد.
علت اين امر اين است كه مقاومت محيطي ديواره ي آرتريول ها(سرخرگ هاي كوچك) در شش ها خيلي كمتر از بدن است ، در نتيجه فشارخون در سرخرگ ششي نيز كمتر از آئورت مي باشد.
از سوي ديگر قابليت اتساع رگ ها در دستگاه گردش خون ششي بيش تر از قسمت هاي ديگر بدن است و اين امر نيز موجب كاهش فشارخون در اين دستگاه مي شود.
عوامل تاثير گذار در برون ده قلبي:
-حجم ضربه اي
-ضربان قلب
-فشار خون و مقاومت محيطي
-بازگشت محيطي
-ورزش هاي هوازي منظم
نکته:ميزان برون دهي هر فرد به فعاليت هاي فيزيکي و انجام ورزش هاي هوازي بستگي دارد به انجام فعاليت هاي ورزشي موجب افزايش برون دهي قلب مي شود.

از آن جا كه برون ده قلب مهم ترين عامل تعيين كننده ي فشار خون است ، برابر بودن برون ده قلب راست و چپ ، اين تصور را به وجود مي آورد كه فشار خون در سرخرگ ششي بايد برابر با فشارخون در آئورت باشد ، ولي چنين نيست و فشار خون سرخرگ ششي خيلي كم(فشار سيستولي آن 22 و فشار دياستولي آن 5 تا 10 ميلي متر جيوه يعني حدود يك ششم فشارخون آئورت مي باشد.

برون ده قلبی
برون ده قلبی